Om Stokholtbuen

Læs her om, hvordan vores organisation er bygget op.

De senere år har Stokholtbuen taget imod flere faggrupper, herunder Social- og sundhedsassistenter, lærer, (under SL) socialrådgivere (under SL) og psykomotoriske terapeuter. Det er vigtigt for at understrege, at vi ikke alene er et socialpædagogisk tilbud, men at vi leverer en helhedsorienteret, faglig indsats. Vi forsøger altså at styrke alle områder af borgerens tilværelse med forskellige, værdifulde faglige perspektiver. Vi er et tværfagligt tilbud til beboeren! 

 

 

Værdier og faglighed

Stokholtbuens kerneopgave er følgende:
”Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv.
Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren.”

Vi yder derfor borgerne praktisk og/eller personlig hjælp, støtte og vejledning i alle livets forhold inden for nedenstående temaer og på en måde der fordrer mest mulig selvbestemmelse, selvstændighed og mestring i livet:

 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Egen omsorg
 • Socialt liv
 • Sundhed
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Samfundsliv
 • Omgivelser 

Vi arbejder rehabiliterende, kompenserende og aktiverende
Vores overordnede målsætninger omkring den måde vi tilrettelægger indsatserne for og med borgerne er følgende:

 • at anvende borgerens ressourcer på måder hvorpå borgeren føler sig værdi og oplever at mestrer forhold i livet. 
 • at støtte borgeren i at tro på egne evner og motivere til yderligere mestring.
 • inkludere borgeren i, for borgeren, meningsfulde fællesskaber
 • skabe trygge rammer der fordre at borgeren tør at lære nyt.
 • at borgerens ret til at bestemme over eget liv udleves i den udstrækning tilbuddets/samfundets normer og værdier tilsiger at dette er muligt.

Neuropsykologi, udviklingspsykologi og autismeforståelse som afsæt
Neuropsykologiken tilbyder en pædagogisk praksis med udgangspunkt i viden om hjernens opbygning og funktion, og om neuropsykologiske udviklingsprocesser, der viser sig igennem borgerens adfærd. Neuropsykologien er ikke en egentlig ”metode”, men mere en forståelses- og referenceramme. Denne ramme skaber fokus på læring og udvikling ud fra et ressourceorienteret og udviklingsstøttende syn på borgernes udfordringer. Vi arbejder ud fra begreber såsom:

 • relationelt nærvær 
 • tryghed
 • tydelighed
 • motivation
 • meningsfuldhed

Neuropsykologien har et særligt fokus på relationen og omgivelsernes betydning for borgerens trivsel og livskvalitet. Derfor er de neuropædagogiske initiativer altid individuelle, og med afsæt i refleksioner, der tilgodeser borgernes forskellige udfordringer. På baggrund af en dybdegående viden om borgerens ressourcer, kompetencer og funktionsnedsættelse tilrettelægges forskellige rehabiliterende tiltag.

Læs vores Håndbog
Får du lyst til at læse mere om vores faglige tilgang, kan du læse Håndbogen. Klik på billedet for at læse den.

Organisation

På Stokholtbuen er vi som organisation fordelt i huse på hele matriklen
Vi er mere end 160 medarbejdere, og borgerne, der benytter tilbuddene, er fra mange forskellige kommuner.​

organisationsdiagram_stokholtbuen

Formelle retningslinjer

Vi er et tilbud under servicelovens §104 og §108, og hører under Ballerup Kommune. Det betyder blandt andet, at vi efterkommer Ballerup Kommunes politikker, blandt andet handicappolitikken samt bruger- og pårørendepolitikken. Derudover føres der tilsyn med tilbuddene af det sociale tilsyn.

​For Helhedstilbuddet Stokholtbuen drejer det sig om § 104 og § 108:

​§ 104: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, ”

​§ 108: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, ”

Ledige stillinger

Ny medarbejder

Er du vores nye medarbejder? Stokholtbuen udvikler sig hele tiden og behovet for nye medarbejdere opstår ofte. Derfor kan vi kun opfordre dig til at holde øje med denne side, så du er klar til at søge, hvis der kommer nogle ledige stillinger. Du kan også 'like' vores Facebookside. Så er du opdateret med det samme! Klik her for at komme til Stokholtbuens facebookside.

​Kunne du tænke dig, at vide lidt mere om, hvordan det rent faktisk er at være medarbejder på Stokholtbuen? Så se vores videoer nedenfor!

Studerende

Rent fagligt har Stokholtbuen rigtig mange forskellige pædagogiske indgangsvinkler. Det er et sted, hvor der er garanti for store oplevelser og ikke mindst værdifulde erfaringer vi sætter en ære i at sætte i et teoretisk perspektiv. Hvis du er studerende kan du altid henvende dig om en eventuel praktikplads hos os.
I mellemtiden kan du læse praktikbeskrivelsen fra UCC her: Praktikbeskrivelse.

Ansættelsesprocessen

Når du har søgt en stilling hos os og er blevet kaldt til samtale, vil du møde et fagligt, velkvalificeret ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget er en række medarbejdere og daglige ledere, som i samarbejde forestår alle rekrutteringsprocesser. Det har vi valgt, for at sikre, at dem der udfører rekrutteringsprocessen er uddannede og trænede i at ansætte den rigtige person til jobbet - første gang.

​Ledige stillinger

Du kan se ledige stillinger på Stokholtbuen ved at trykke på dette link: Ledige stillinger i Ballerup Kommune

Medarbejderforhold

På Stokholtbuen er borgerens behov altid i centrum. Derfor tilpasses vores dagligdag, sammensætning af teams og vores arbejdsrutiner ud fra den enkelte borgers behov. Vi forsøger altid, at sætte dine kompetencer ind i en arbejdsmæssig kontekst, der gør at du oplever din arbejdsdag som meningsfuld. Her kan du læse lidt om, hvilke medarbejderforhold du arbejder under på Stokholtbuen.

Som en del af Ballerup Kommune gør vi meget ud af at arbejdsforholdene er trygge og sikre. Som i alle andre kommuner har vi derfor også et MED-udvalg, og en arbejdsmiljøorganisation, der løbende tager højde for arbejdsforhold i opgaveløsningen.

På Stokholtbuen, vil man som ny medarbejder, skulle deltage i medicinkursus og introkursus indefor det 1. års ansættelse.